תקנון

                                                                                                                                                          

הסכם שימוש

מעודכן ליום 01.07.2023

 

בית ספר פוליגלוט בע"מ, ח.פ. 516067162 (להלן: "פוליגלוט" או "בית ספר פוליגלוט")  הינו בית ספר בינלאומי ללימוד שפות אשר מטרתו הקניית ידע בשפות זרות לתלמידי פוליגלוט בצורה מקצועית באמצעות קורסים הנלמדים בכיתה או באופן מקוון. הלימודים מיועדים לתלמידים בכל הגילאים החל מגיל שנה וחצי לפי המפורט להלן (להלן: "התלמידים").

על ידי ההרשמה לבית הספר, אתה מצהיר בזאת, כי יש לך את הסמכות להתקשר בהסכם זה וכי אתה מסכים באופן מלא עם כל התנאים בהסכם שימוש זה המפורטים להלן ומתחייב לעמוד בהם. כמו כן, ככל שרלוונטי, אתה מתחייב כי אתה ההורה או האפוטרופוס הרשמי של התלמיד אותו ברצונך לרשום. הסכם זה מגביל את אחריותנו כלפיך ועל כן במידה ואתה לא מסכים עם אחד או יותר מתנאי ההסכם עליך להימנע מהרשמה.

הסכם השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מתייחס לשני המינים באופן זהה.

 1. נהלי הרשמת תלמידים ללימודים

 

 • פוליגלוט מציעה לכל המתקשר עמה שהינו אזרח ישראלי מעל גיל 18 למטרת רכישת קורסי לימוד שפות זרות עבור עצמו ו/או עבור ילדיו בהתאם להסכם שימוש זה (להלן: "המנויים") קורסים הנלמדים בכיתה בכתובת הרב ניסנבאום 29, בת ים, 5962023 (להלן: "קורסים פיזיים") או הנלמדים מרחוק (להלן: "קורסים מקוונים"). קורסים מקוונים ייפתחו לילדים החל מגיל 5 בלבד.
 • כתנאי להתחלת הלימודים בפוליגלוט כל מנוי יחתום על טופס ההרשמה באתר או במשרדי פוליגלוט. למען הסר ספק, מובהר כי רכישת מנוי, אין משמעה כי תינתן גישה לכל הקורסים הקיימים בבית ספר פוליגלוט. הגישה הינה כמפורט במפורש בטופס ההרשמה לקורס/ים הנקוב/ים בלבד.
 • לאחר ההרשמה, התלמידים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוג הקורס, השפה הנבחרת ללימוד וגילם, זאת בהתאם לנהלים שיקבעו ע"י הנהלת פוליגלוט. כל מנוי וכל תלמיד מעל גיל 9 יצורף לקבוצת WhatsApp הרלוונטית לקבוצת הלימודים שלו בה יוכל להתעדכן בזמני השיעורים, לקבל לינק כניסה לקורסים מקוונים והודעות חשובות מהנהלת פוליגלוט.
 • מעבר תלמיד מקבוצה אחת לאחרת יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוליגלוט.
 • הנהלת פוליגלוט רשאית בכל עת לקבוע מספר מוגבל של משתתפים בשיעורים ולמנוי ואו לתלמיד לא תהיה זכות לטענה כלשהי כנגד פוליגלוט והנהלת פוליגלוט במקרה בו לא יוכל להירשםלהשתתף בשל תפוסה מלאה בשיעור כלשהו.
 • למעט אם נקבע אחרת בקורס הרלוונטי, שיעורים בפוליגלוט מיועדים לתלמידים בלבד, אורחים אינם רשאים להיכנס לשיעורים, פרט לבעלי אישור פרטני מהנהלת פוליגלוט ואו לפי החלטת הנהלת פוליגלוט להזמין את הורי התלמידים לשיעור.
 • למעט אם הודיעה הנהלת פוליגלוט אחרת, פוליגלוט פועלת בין ה18 לספטמבר עד ה31 במאי כולל, בהתאם ללוחות הזמנים של משרד החינוך. בחודשי וני, יולי ואוגוסט בית הספר פועל אח ורק לתלמידים שנרשמים לקורס הקייצי "SUMMER ENGLISH". עם זאת, בית ספר פוליגלוט הינו בית ספר בינלאומי ועל כן בנוסף לחגי ישראל, ימי שישי וימי שבת אינו פועל גם בימי ראשון, 31 בדצמבר ו-1 בינואר. לא יינתן החזר כספי עבור שיעורים שלא התקיימו בתקופות שבהן מערכת החינוך לא פועלת.
 1. חובות התלמיד והמנוי
  • דרישות טכניות מינימליות לצורך השתתפות בקורסים מקוונים הינם מחשב אישי, מצלמת אינטרנט וגישה לאינטרנט אשר יירכשו על ידי המנוי/התלמיד באופן עצמאי ועל חשבונו. קיימת חובה על התלמיד לאפשר גישה למיקרופון ולמצלמה בהתקן שלו במהלך השיעורים. בנוסף, עבור כל הקורסים, על התלמיד/המנוי יהיה לרכוש ספרי הלימוד לחודש השוטף באופן עצמאי על בסיס רשימה שתמסר על ידי פוליגלוט.
  • במידה והתלמיד קטין, באחריות המנוי לוודא את הגעתו של התלמיד, השתתפותו בכל השיעורים בהתאם ללוח הזמנים המפורסם ועמידתו בהסכם שימוש זה.
  • על ידי הרישום, המנויים מחויבים למסור את הנתונים שלהם ושל ילדיהם בצורה נכונה. המנוי יהיה אחראי לכל הנזק והעלויות שנגרמו להנהלת פוליגלוט ו/או כל צד שלישי כתוצאה ממסירת נתונים שגויים ו/או כוזבים.
 2. חובות וזכויות פוליגלוט
  • הנהלת פוליגלוט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ואו להחליף שיעורים ואו מורים ואו כיתות לימוד (ככל שרלוונטי), בכל עת שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה בלבד תוך הודעה בזמן סביר לתלמידים.
  • הנהלת פוליגלוט רשאית לסגור את שטח פוליגלוט או חלק ממנו למטרות שיפוצים תיקונים אירוע כלשהו בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וכמו כן להעביר שיעורים מכיתה אחת לכיתה אחרת לצורך קיום המטרות הנ"ל, זאת בהודעה למנויים ותוך דאגה לכך שהשיעורים אשר בוטלו כתוצאה מאחד האירועים האמורים לעיל יושלמו.
  • במידה ויוודע להנהלת פוליגלוט כי היתה תקלה טכנית באחד מהשיעורים בקורסים המקוונים אשר כתוצאה ממנה לא ניתן היה להעביר את השיעור כסדרו ויותר ממחצית התלמידים לא הצליחו להתחבר ו/או להשתתף בשיעור, הנהלת פוליגלוט תשלים את השיעור במועד אחר לשיקול דעתה ותוך הודעה בזמן סביר לתלמידים.
  • במידה והנהלת פוליגלוט תחליט, בשיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן לבצע קורסים פיזיים בשטח בית ספר פוליגלוט מכל סיבה שהיא, לבית הספר "פוליגלוט" הזכות להעביר את כל מערך הלימודים לקורסים מקוונים בהתאם להסכם שימוש זה ולמנויים והתלמידים לא תהיה עילה לביטול המנוי ו/או כל תביעה בקשר למעבר זה.

 

 1. תשלומים ודמי הרשמה

 

 • א. בעת ההרשמה ייקבע הסכום שעל המנוי לשלם בטופס ההרשמה כאשר הסכום תלוי בסוג המנוי שנבחר כמפורט במחירון פוליגלוט. הנהלת פוליגלוט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון בכל עת וכמו כן להודיע על מבצעים והנחות, לשיקול דעתה. סכום שנקבע למנוי עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הנהלת פוליגלוט, בכפוף להסכמת המנוי. במידה והמנויהתלמיד יבחר להוסיף שיעורים לתכנית הלימוד בכל עת, הנהלת פוליגלוט רשאית לחייב את המנוי לפי מחירון פוליגלוט בהודעה מראש למנוי.
 • ב. כל קורסכ בבית הספר כלל דמי הרשמה בסך 150₪ לשנת פעילות אחת (ללא תלות במספר חודשי הלימוד באותה שנה) (להלן: "דמי הרשמה").
 • ג. בקורסים פיזיים אשר אינם מצריכים ליווי מבוגר - מותר יהיה לאחד מהורי התלמיד הקטין להיות נוכח בשיעורים למשך לא יותר מחודש אחד. ככל ונדרשת נוכחות של הורה לזמן ממושך יותר, העלות החודשית של המנוי תעלה ב100% אוטומטית לאחר החודש הראשון.
 • ד. התשלום כולל מע"מ לפי דיני מדינת ישראל.
 • ה. למען הסר ספק, ההרשמה באתר אינה מהווה אישור הרשמה לקורסים. לאחר ההרשמה, המנוי יקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שיספק בטופס ההרשמה חשבונית מס ואישור סופי על ההרשמה.
 • ו. התשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד דרך האתר או במשרדי החברה לפי המפורט בסעיף זה.
 • ז. תשלום בכרטיס אשראי - התשלום נעשה באמצעות חברת סליקה (בעלת תקן PCI המחמיר) המקבלת כרטיסי אשראי מסוג Visa, MasterCard, IsraСard, American Express, Diners.  עסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגייתSSL . ע"י שימוש בטכנולוגיה זו, תהליך חיוב כרטיס אשראי של המשתמש מוצפן ומאובטח.
 • ח. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המנוי לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת המנוי לביצוע העסקה. שימוש שלא כדין בכרטיסי אשראי, מהווה עילה לתביעה בפלילים.
 • ט. בזמן הרישום וכתנאי לו, על הנרשם להסדיר את התשלום במלואו לשנת הלימודים באמצעות כרטיס אשראי, כך שגביית התשלום לא תאוחר מהתאריך ה20 בכל חודש. בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). במקרה בו לא יוסדר התשלום או יבוטל ללא הודעה מראש מצד המנוי לפוליגלוט, רשאית הנהלת פוליגלוט לבטל את המנוי מיידית ולאסור את כניסתו של התלמיד הרלוונטי לשיעורים עד להסדרת התשלום בנוסף לגביית קנס בסך של עד 450 ₪ ולא תהיה למנוי ואו לתלמיד כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 • י. למען הסר ספק, לא ניתן להשתתף בשיעורים לפני השלמת תהליך ההרשמה במלואו, לרבות תשלום מלא או בתום המנוי, אם לא חודש.

          * הנרשמים לחבילה של 10 שיעורים פרטיים (באורך של 60 דקות כל אחד) זכאים לממש את עשרת השיעורים במהלך שלושה חודשים מיום הרכישה. 

 

 

 • יא. באחריות המנוי לשלם את כל תשלומיו בזמן או להגיע להסדר תשלומים, כדי להימנע מעוגמת נפש ושימוש באמצעי אכיפה מצד פוליגלוט.

 

 1. הקפאת מנוי

 

 • א. ניתן להקפיא מנוי לתקופה של 30 ימים מטעמים רפואיים ואו בשל נסיעה לחו"ל.
 • ב. הבקשה תוגש מראש בדוא"ל להנהלת פוליגלוט בכתובת polyglotmts@gmail.com לצורך קבלת אישור.
 • ג. במידה וההקפאה תאושר, דמי המנוי יגבו כסדרם בתקופת ההקפאה ותוקף המנוי יוארך כאורך תקופת ההקפאה. למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור תקופת ההקפאה.

           

 1. ביטול מנוי

 

 • א. הוראת ביטול המנוי תימסר בדוא"ל (polyglotmts@gmail.com) או בדואר רשום לכתובת הדואר של פוליגלוט. יש להגיש הודעה זו חודש מראש (לדוגמה, אם קיבל בעל המנוי החלטה שחודש הלימודים האחרון יהיה פברואר, עליו להגיש את מכתב הביטול עד ה10 בפברואר, בעוד שהתלמידה יוכלו להמשיך ללמוד עד סוף חודש פברואר). אם תמסר ההודעה לאחר תאריך זה, ייגבו דמי מנוי גם על החודש הבא.
 • ב. לא ניתן לבטל השתתפות בחלק מהחודש. השתתפות בחלק מהשיעורים במהלך החודש תיחשב כהשתתפות בחודש שלם ולא יינתן החזר כספי בגין אי השתתפות בחלק מהשיעורים בחודש מסוים.
 • ג. במקרה של ביטול מנוי של אדם אחד מתוך הרכב משפחתי – לא יוחזרו כספי המנוי, אולם יומרו לזיכוי אשר ישמש את שאר בני המשפחה המנויים לפוליגלוט.
 • ד. בכפוף לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה של ביטול, לא יוחזרו דמי ההרשמה והמנוי יחויב בדמי ביטול מוסכמים בסכום השווה ל15% מדמי המנוי כולו.
 • ה. במקרה של ביטול אחד מהקורסים המוזלים, יחויב המנוי בתשלום מלוא העלות החודשית של כל החודשים הנותרים באותה שנת הלימודים, כולל החודש בו נעשה הביטול.
 • ו. בהתאם לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בכפוף לכך שלא השתתף התלמיד באף שיעור ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בהסכם שימוש זה, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול על ידי הנהלת פוליגלוט, יושב לך התשלום החודשי בניכוי דמי ביטול בשיעור הנמוך מבין 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח.

 

 1. הפסקת הלימודים

 

הנהלת פוליגלוט רשאית להפסיק מנוי או להשעות תלמיד על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של חריגה מהנהלים ואו הפרת הסכם שימוש זה ואו פגיעה בפעילות ואו אי ציות להוראות ההנהלה ואו הפרת משמעת ואו בשל התנהגות אלימה ומסוכנת ואו פגיעה בנוכחים בשטח פוליגלוט, וכדומה. במקרה כזה יחולו הוראות הביטול המפורטות בהסכם שימוש זה, בשינויים המחויבים.

 1. היעדרויות

 

 • א. היעדרות תיחשב כמוצדקת מהסיבות הבאות בלבד: כאשר התלמיד היה חולה למעלה משבוע וקיבל אישור על כך מרופא – בהצגת אישור זה לפוליגלוט.
 • ב. במקרה של היעדרות מקורסים פיזיים בשל מחלה, יושלמו השיעורים במשך השבועיים העוקבים לאחר חזרת התלמיד, אך ורק בהתאם ללוח הזמנים הנקבע ע"י הנהלת פוליגלוט.
 • ג. במקרה של היעדרות מקורסים מקוונים בשל מחלה, התלמיד/המנוי יפנה להנהלת פוליגלוט ויקבל הקלטה של השיעור ממנו נעדר.
 • ד. כל היעדרות מסיבות שאינן מצוינות לעיל, תהיה באחריות המנוי והתלמיד בלבד ולא תהיה כל טענה למנוי ולתלמיד כנגד פוליגלוט בקשר לכך.

     

 1. הימצאות בשטח בית ספר פוליגלוט (רלוונטי לקורסים פיזיים)

 

 • א. ילדים עד גיל 13 מחויבים בליווי מבוגר בשטח פוליגלוט. במקרה שהושאר תלמיד עד גיל 13 ללא השגחה, אין הנהלת פוליגלוט אחראית לכל דבר אשר עלול לקרות לתלמיד עקב אי ההשגחה.
 • ב. תלמידים יוכלו להיכנס לשטח פוליגלוט בשעות הפעילות בלבד כפי שיפורסמו על ידי הנהלת פוליגלוט. שעות הפעילות יקבעו ע"י הנהלת פוליגלוט והן עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת ההנהלה.
 • ג. בשטח פוליגלוט מותקנות ופועלות בדרך שגרה מערכות צילום והקלטה לצרכי אבטחה והמידע המוקלט מן המצלמות נשמר לפרקי זמן שאינם מוגדרים מראש. שילוט מתאים מוצב בשטח פוליגלוט. פוליגלוט משתמשת במערכות האבטחה כאמור לצורך הגנה על עובדיה ועל תלמידיה מפני פגיעה, גניבה, ונדליזם ונזק לטובין ולרכוש. מתוך הקפדה על צנעת הפרט, פוליגלוט אינה מתקינה כמובן מצלמות ומערכות הקלטה כאלה בחדרי השירותים.
 • ד. בפוליגלוט מותקנת מערכת בקרת גישה לכיתות המבוססת על זיהוי פנים ומאפשרת לפוליגלוט לוודא נוכחות התלמידים בשיעורים ומניעת גישה של צדדים שלישיים שאינם מורשים לכיתה. הנהלת פוליגלוט מכבדת את זכותם של התלמידים לפרטיות ועל כן למי מהתלמידים שאינו חש בנוח לבצע זיהוי פנים, יונפק, לבקשתו ואו לבקשת המנוי, כרטיס אישי. הכרטיס לא ניתן להעברה לאף אדם אחר ויוחזר להנהלת פוליגלוט בתום המנוי. בכל מקרה של אבדן או גניבת הכרטיס על התלמיד ליידע מיידית את פוליגלוט.
 • ה. באחריות התלמיד לדאוג לרכושו הפרטי. אין הנהלת פוליגלוט אחראית לכל אבידה ואו גניבה ואו נזק לחפצים אישיים בשטח פוליגלוט.
 • ו. הנהלת פוליגלוט רשאית למנוע כניסתו לשטח פוליגלוט של כל אדם אשר בעבר גרם נזק כלשהו ו/או כי יש חשד סביר שיגרום נזק כלשהו לפוליגלוט ואו לנוכחים בו ואו התנהג בצורה אלימה וחסרת כבוד ואו הפר את נהלי פוליגלוט.

 

 1. עדכונים ומידע למנויים

 

כל מנוי ימסור בעת ההרשמה מספר טלפון אישי, אליו יועברו מסרונים ואו הודעות בקבוצת הWhatsApp של פוליגלוט ואו שיחות טלפון אישיות עם כל מידע חדש הקשור במנוי לפוליגלוט ו/או תוכן שיווקי (ככל שהמנוי הסכים לכך). מסירת מספר הטלפון מהווה אישור לקבלת כל המסרונים אשר ישלחו אליו. בכל שינוי במספר הטלפון, המנוי מתחייב לעדכן את הנהלת פוליגלוט.

הנהלת פוליגלוט מתחייבת ליידע את המנוי על כל שינוי או מידע אחר הרלוונטי למנוי עד שעתיים לפני תחילת השיעור, ולמנוי לא תהיה כל זכות לטענה כלשהי כלפי פוליגלוט במקרה של אי קבלת מידע הקשור במנוי. במידה והמנוי לא יעדכן את הנהלת פוליגלוט על שינוי במספר הטלפון, פוליגלוט לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למנוי כתוצאה מאי קבלת המידע.

 

 1. שמירה ואבטחת מידע, מדיניות פרטיות

 

פוליגלוט רואה חשיבות רבה באבטחת המידע האישי של המנויים והתלמידים.

 • יובהר כי מספר כרטיס האשראי של המנוי אינו חשוף ואו נגיש לפוליגלוט והוא אינו נשמר אצל פוליגלוט. בעת תשלום של המנוי באמצעות חברת סליקה צד ג', המנוי מבצע את התשלום המבוקש ישירות לחברת הסליקה, על פי תנאי קנייה בטוחה, ומבלי שמידע זה יעבור דרך פוליגלוט או ישמר אצלה. אבטחת המידע ושמירתו תהא בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה כאמור. למען הסר ספק, יודגש כי לפוליגלוט אין אחריות כלפי המנוי בגין הפרטים שהוא מוסר לחברת הסליקה הנ”ל ולגבי תהליך סליקת כרטיס האשראי.
 • כחלק מתהליך ההרשמה והשימוש בשירותי פוליגלוט, המנוי נדרש לספק פרטים אישיים ולדאוג לעדכנם מפעם לפעם ככל שחלו שינויים בפרטים הנ"ל. אין אנו אוספים במודע או במכוון מידע על ילדים מתחת לגיל 18, למעט כפי שנמסר על ידי האפוטרופוסים החוקיים שלהם לצורך מתן השירות לילדים כאמור. הפרטים הללו הם פרטים חיוניים למתן השירותים למנוי ולתלמיד ופוליגלוט מקפידה לבקש מהמנוי רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים. בנוסף המנוי ואו התלמיד עשויים להיות מתועדים במצלמות אבטחה בפוליגלוט וכמו כן, במידה ובחרו בכך, לאפשר זיהוי פנים לפוליגלוט. הנך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לפוליגלוט במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. הנתונים שנאספו כאמור לעיל יישמרו במאגר המידע של פוליגלוט. ככל שמאגר המידע יכיל מידע שהינו מידע רגיש או פרטי כמשמעותו על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"), פוליגלוט תפעל לפי כל דרישות הדין החל. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי הסכם זה או על פי הוראות כל דין. בנוסף לאמור בסעיפים 9ג' ו9ד', השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך המטרות הבאות:
  1. הרשמה לפוליגלוט ומתן אפשרות שימוש בכל שרותי פוליגלוט.
  2. מעקב אחר מספר הנרשמים והתלמידים בפוליגלוט. המידע שישמש את פוליגלוט לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי.
 • משלוח למנוי, מעת לעת, מידע בדבר פוליגלוט, באמצעות מסרונים (WhatsApp או SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת.
 1. יצירת קשר במידת הצורך.
 2. אכיפת הסכם זה או כל מדיניות אחרת של פוליגלוט.
 3. מילוי דרישות כל דין או בקשה או הוראה מאת רשות מוסמכת או כל צד שלישי, כשפוליגלוט סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם פעילותה של פוליגלוט.

הגישה למידע שנאסף תתבצע רק על ידי המורשים מטעם הנהלת פוליגלוט והוא לא יועבר לאף גורם אחר למעט ככל שיידרש לפי סעיפים קטנים (vi) ו(vii) לעיל.

 • המנוי זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי פוליגלוט בהתאם להסכם שימוש זה על-פי חוק הגנת הפרטיות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי פוליגלוט משמש לצורך פניה אישית אל המנוי, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז המנוי זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. פוליגלוט תמחק, במקרה זה, מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המנוי בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לפוליגלוט לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר - יוסיף להישמר בפוליגלוט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למנוי ו/או התלמיד.
 • אם יבוצעו במדיניות הפרטיות בסעיף זה שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שנמסר, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 1. זכויות קניין רוחני

 

על ידי קבלת הסכם שימוש זה, המנוי מאשר כי נתונים, מידע, תמונות, טקסטים, תכני שמע, וידאו וכל תוכן אחר המשמשים את פוליגלוט מכילים מידע וחומר קנייני השייכים לבית ספר פוליגלוט אשר מוגנים על ידי החקיקה החלה של קניין רוחני או חקיקה חלה אחרת, לרבות, אך לא רק, הגנת זכויות יוצרים. המנוי מאשר כי הוא אינו רשאי להשתמש במידע או בתוכן קנייני כאמור בשום דרך אחרת מלבד השימוש הפרטי, הלא-מסחרי, בשירותים המפורטים בהסכם זה. חל איסור לשכפל, לשנות, למכור ו/או להפיץ כל חלק מהשירותים בכל צורה שהיא או בכל דרך שהיא ללא הסכמת מפורשת ובכתב של פוליגלוט.

 

 1. שימוש אסור באתר האינטרנט

 

 • המנוי אינו רשאי למנוע או לשבש בכל צורה את פעילות האתר לרבות, וללא הגבלה ביצוע הנדסה לאחור לכל מטרה שהיא ו/או התערבות בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים הכלולים בו.
 • המנוי מחויב שלא לפרוץ או לבחון את מערך האבטחה של האתר ו/או לאגור ולעבד נתונים אישיים של משתמשים אחרים באתר.
 • המנוי אינו רשאי לשדל לכל התנהגות כמתואר בסעיפים לעיל באמצעות שימוש במערכת מכל סוג שהוא.

 

 1. הגבלת אחריות באתר האינטרנט

 

 • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע או הזמין בו ניתן לשימוש בכפוף להסכם השימוש, כמו שהוא (AS IS) וללא כל התחייבות מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בהסכם השימוש.
 • פוליגלוט נוקטת בצעדים סבירים על מנת להבטיח כי אתר האינטרנט יתפקד כראוי בכל עת אך פוליגלוט אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט יהיה ללא הפרעות, באוויר בכל עת, בטוח או ללא שגיאות, לכך שפגמים יתוקנו, או כי אתר האינטרנט או השרת ההופך אותו לזמין יהיו נקיים מוירוסים של תוכנה או באגים או פגמים אחרים. על כן, עליך לנקוט באמצעי זהירות (לרבות, אך לא רק, התקנה של אמצעי מגן ראויים להגנה מוירוסי תוכנה וגיבוי מידע) על מנת להגן על עצמך מאובדן או נזק שעשויים להיגרם לך כתוצאה מהשימוש באתר.
 • הנהלת פוליגלוט מפעילה את הקורסים המקוונים דרך תוכנה חיצונית ועושה כמיטב יכולתה להבטיח זמינות רציפה של הקורסים דרך תוכנה זו. עם זאת, הנהלת פוליגלוט לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למנויים ו/או לתלמידים כתוצאה משימוש בתוכנה החיצונית או תקלות בה, למעט כמתואר בהסכם שימוש זה.

 

 1. שונות

 

 • הסכם השימוש העדכני נמצא דרך קבע בכתובת polyglot.co.il .הנהלת פוליגלוט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או להוסיף תנאים להסכם השימוש בכל עת וללא הודעה מראש או בדיעבד למנויים למעט כמתואר בהסכם זה. באחריות המנוי להתעדכן בשינויים באופן עצמאי בכתובת לעיל או בטלפון. המשך השימוש בשירותי פוליגלוט לאחר שינוי התנאים ייחשב להסכמת המנוי לתנאים החדשים ולהבנת מחויבותו לעמוד בתנאים אלה.
 • תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות העניינית אשר מקום מושבו בתל אביב-יפו בלבד ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל, בין היתר בקשר ליישום החוזה, לביצועו ו/או לפרשנותו, ללא תלות במקום מגוריו של המשתמש או במקום בו התבצע הרישום וכמו כן ללא תחולה לכללי ברירת הדין.
 • המנוי לפוליגלוט הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • במידה והתחייבות כלשהי מהתחייבויות צד להסכם המפורטות בהסכם זה תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר התחייבויותיו, אשר תעמודנה בתוקפן.

 

 


טופס הרשמה

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל הסעיפים והתנאים בהסכם השימוש של פוליגלוט שהוצג לי יחד עם טופס זה. אני מתחייב בשמי ובשם כל ילדיי הקטינים, לנהוג בהתאם לרשום בהסכם השימוש ולהוראות שיימסרו ע"י הנהלת פוליגלוט מעת לעת.

אני מצהיר כי כל הפרטים האישיים שאני מוסר אכן נכונים ואני מתחייב לעדכן את הנהלת פוליגלוט בכל שינוי בפרטים אלו.

 

סוג המנוי: חודש 1  |  3 חודשים    |    6 חודשים  |   9 חודשים

סוג הלימודים: פיזי   |    מקוון

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי

 

אני מסכים כי הסכם השימוש יכול להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מראש וכי הסכם השימוש העדכני ביותר נמצא דרך קבע באתר האינטרנט בכתובת www.polyglot.co.il ובמשרדי פוליגלוט.

 

אני מבין כי בעת שהותי בשטח פוליגלוט אני ואו ילדיי הקטינים אשר הינם תלמידים בפוליגלוט עשויים להיות מתועדים בצילומי האבטחה שמתבצעים בדרך שגרה על ידי מצלמות האבטחה הפרוסות בשטח פוליגלוט (למעט חדרי שרותים) לצרכי שמירה על בטחוני ועל רכושי ואני מסכים לכך.